Referat af Droneforum 15 juni 2017

Der blev d. 15 juni 2017 afholdt Droneforum hos Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

Hermed følger referat udarbejdet af MyDroneAcademy. Der er derfor ikke tale om et officielt referat fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), og referatet er alene baseret på MyDroneAcademy’s opfattelse/fortolkning af hvad der skete.

Referat er udarbejdet af Andreas Krickhahn Larsen.

Dagsordnen var følgende:

 1. Velkomst
 2. Bekendtgørelser
 3. EU Droneregler
 4. Droneweb
 5. Status på straffesager
 6. SDU Orientering om undersøgelse af forhold omkring privatlivets fred
 7. Orientering om dronetestcenter og luftrum ved HCA Airport
 8. Evt.

Velkomst

Klavs Andersen fra TBST bød velkommen og orienterede om at punkt 6. vedrørende SDU’s orientering om undersøgelse af forhold omkring privatlivets fred var indsat, og derved var punktet “Orientering om dronetestcenter og luftrum ved HCA Airport” rykket ned som punkt 7.

Bekendtgørelser

Klavs Andersen fra TBST gennemgik diverse bekendtgørelser

Landbekendtgørelsen

Det kunne oplyses, at landbekendtgørelsen var vedtaget og vil træde i kraft d. 1 juli 2017. Der var sket nogle få væsentlige ændringer som følge af den høring der havde været:

 1. Overflyvning af luftfartshindringer på mere end 100 meter:
  Der var et ønske om at overflyve luftfartshindringer på mere end 100 meter, således at man f.eks. kunne overflyve en høj skorsten og kigge ned i den. Dette var nu kommet med i bekendtgørelsen, men gælder kun hvis man har dronebevis.
 2. FPV Flyvning:
  FPV flyvning er nu blevet defineret og muliggjort.
 3. Afstandskrav til skibe, både og offshoreinstallationer:
  Der havde været spørgsmål om hvilke regler som gælder til havs. Landbekendtgørelsen kommer til at gælde til havs, og der er blevet defineret afstandskrav til skibe, både og offshoreinstallationer. Afstandskravet er min. 50 meter.
 4. Aldersgrænse:
  Der er blevet defineret en aldersgrænse således at personer under 12 år som flyver med droner, skal overværes af en myndig person.

Dronetegn

Når landbekendtgørelsen træder i kraft, skal man være indehaver af et Dronetegn for at må flyve med droner uden for bymæssigt område, medmindre at droneflyvningen sker på en godkendt modelflyveplads og man er medlem af klubben. Dronetegnet tages på en onlineuddannelse på TBST hjemmeside med en efterfølgende prøve. Uddannelsen og prøve bør kunne tages på en enkelt aften og dronetegnet sendes direkte til e-boksen.

Er man professionel dronepilot med et Dronebevis, kan man tage sine rettigheder med uden for byen – Dog må gælder højdegrænsen på 100 meter stadig, og ikke de 120 meter som inde i bymæssig bebyggelse.

For at gøre det nemmest at tage sit Dronetegn, henviser TBST til at man kigger på uddannelsesmodulet i stedet for at læse bekendtgørelsen, da uddannelsesmodulet er gjort mere spiseligt og simplificeret.

Der blev vist en kort 4 minutters video som et eksempel på hvordan bekendtgørelsen og regler vil blive præsenteret i simplificeret form.

Slutteligt blev der gjort opmærksom på, at der ikke er forskel på droner og modelfly.

Registrering af drone

Er man ejer af en drone, skal denne være registreret fra d. 1 juli 2017. Registreringen sendes direkte til e-boksen.

Bybekendtgørelsen

Der blev opgjort, at der pt. var ca. 1.200 godkendte operatører og lidt over 1.800 registrerede droner.

Der bliver arbejdet på ændringer til bybekendtgørelsen, herunder

 1. Hegn- og hæk
  Afskaffelse af hegn- og hæk-reglen, som blev diskuteret en del til sidste droneforum.
 2. Overflyvning af luftfartshindringer
  Det skal muliggøres at overflyve luftfartshindringer på mere end 120 meter, således at man kan overflyve objektet og inspicere det oppe fra, lige som man kunne under dispensationsreglerne.
 3. Timekrav
  Kravet til praktisk erfaring hæves fra 3 til 5 timer inden udstedelse af dronebeviset og kommer til at gælde for alle kategorier.
 4. Vigepligtsregler
  Mulighed for at fravige vigepligtsregler efter aftale mellem droneførere.
 5. Lovtekniske ændringer
  Redaktionelle og lovtekniske ændringer.

Ændringerne forventes at træde i kraft d. 1. januar 2018

Beredskabsbekendtgørelse

Der var blevet arbejdet på en beredskabsbekendtgørelse som ville være mere lempelig ved redningsopgaver, da man her godt kan acceptere en forhøjet risiko over for 3 mand. Det kunne bl.a. være BVLOS-flyvning.

Det er blevet besluttet at anvende principperne for EASA Specific kategori i stedet for at skrive en “tung og stiv” beredskabsbekendtgørelse. Derved vil By og landbekendtgørelserne blive ændret således at visse af reglerne kan fraviges ved beredskabsflyvning baseret på opfyldelse af sikkerhedsstandarder/scenarier.

Denne ændring forventes ligeledes at træde i kraft d. 1 januar 2018. TBST vil invitere til workshops for udarbejdelse af sikkerhedsstandarder/scenarier og disse vil blive offentliggjort.

EU Droneregler

Anders Madsen fra TBST gennemgik status på Europæisk lovgivning. ICAO er nu begyndt at have (større) fokus på droner, således at reglerne kan tilpasses til dronerne. EASA er dem som laver de europæiske regler som Danmark skal følge.

Man forventer at EASA træffer en beslutning/godkender den samlede lovpakke i Q2 2018. EASA’s lovforslag er pt. i høring med frist til 12 september 2017.

https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2017-05-npa-consultation-will-start-12052017

De 3 kategorier, Open, Certified og Specific blev kort gennemgået og kan findes i lovforslaget fra EASA her.

Open

 • Mindre end 25 kg MTOM med underkategorier med forskellige krav alt efter risiko
 • Under 120 meter flyvehøjde og VLOS

Certified

 • Større og komplekse UAS opererende kontinuerligt over mennesker.
 • Større og komplekse UAS opererende i høj-densitets luftrum
 • UAS til transport af personer og
 • UAS til transport af farlig gods, som kan resultere i høj risiko for tredjemand i tilfælde af havari.

Specified

 • Alt andet, som ikke er listet i Open eller Certified.

Når/hvis EASA-reglerne bliver vedtaget, skal de være implementeret inden for 2-3 efter vedtagelsen.

Droneweb

Naviar fortalte kort, at der bliver arbejdet på forbedringer til Droneweb. Der vil komme en Android og iOS app. Der vil ikke være krav om at man registrerer sig, for at bruge Droneweb. Betaversionen af Droneweb findes stadig her.

Finder du ukorrekte ting, eller har forslag til forbedringer, kan det rettes på drone@naviar.dk

Status på straffesager

Rigspolitiet gjorde status over straffesager med droner. Der blev understreget, at sagssystemet ikke er indrette til at trække statistikker, så der er en stor usikkerhed i tallene. Der var trukket en liste over alle henvendelser omkring droner, hvor man mener at der kan være en overtrædelse af lovgivningen.

Der kan være tale om anvendelser hvor lovgivningen ikke er overtrådt, men der har været en mistanke om et lovbrud og forholdet derfor er blevet anmeldt til politiet. (F.eks. en borger som anmelder en droneflyvning bymæssig bebyggelse, men der kan være tale om en professionel pilot som har orden i sagerne).

Fra 1 september 2016 og frem til nu, har der været ca. 140 henvendelser. En lang række af henvendelserne er om flyvning for tæt på lufthavne.

En anden stor andel af anmeldelserne er fra borgere som meddeler at der ligger en droner over deres have eller i villakvarteret. Grundet kravet om at professionelle dronepiloter skal underrette politiet 24 timer inden flyvning, har det kunne afklare en del af henvendelserne.

Der er enkelte sager hvor personer har følt sig overvåget ved f.eks. solbadning på strande eller både. Typisk har der været solbadende kvinder involveret i disse henvendelser.

Der har også været anmeldt blinkende lys på dronerne, og borgerne har været i tvivl om det er optage-lys, eller blot navigationslys.

Der vides ikke hvor mange som er blevet straffet og har fået bøder.

Man er ikke bekendt med sager hvor der har været personskader, men TBST er bekendt med få sager hvor det har været lige-ved-og-næsten.

SDU Orientering om undersøgelse af forhold omkring privatlivets fred

Jannek K. Sommer fra SDU gav en præsentation af en undersøgelse om forhold omkring privatlivets fred. Lidt over 50 mennesker i en fokusgruppe var blevet interviewet.

Den overordnet konklusion er, at folk har en bred holdning til droner og rummer begge aspekter med både noget positivt og negativt.

Det er vigtigt for folk at vide, hvorfor dronen er der, og hvem der styrer den.

Klavs Andersen fra TBST konkluderede, at de har ramt rimelig godt med den nuværende dronelovgivning, ud fra det resultat der var kommet fra undersøgelsen.

Orientering om dronetestcenter og luftrum ved HCA Airport

Brad Beach fra SDU orienterede om dronetestcenter og luftrummet ved HCA Airport.

Der er et samarbejde mellem UAS Denmark og SDU om at lave testfaciliteter. Der bliver lavet et laboratorium i en hangar som forventes færdig d. 31 august.

De har fået etableret et lukket luftrum omkring HCA Airport, og ud over havet, som kan bruges til testforsøg.

Der mangler stadig noget arbejde med managementsystem og driftshåndbøger, før man kan komme ud på HCA Airport og flyve med sin drone i et lukket luftrum.

Der vil kunne laves alle typer af opgaver op til specific. Noget af det vil muligvis gå op til certified.

SDU vil være bemyndiget til at give lov til at lave test-flyvninger inden for rammerne som er beskrevet i driftshåndbogen.

HCA Airport kan åbne og lukke restriktionsområderne via NOTAM efter behov og luftrummet går op til 3.500 fod (1 km).

Der blev spurgt til prisen for at leje luftrummet. Der er endnu ikke fastsat en præcis pris endnu, men der skal betales for det tidsforbrug der skal bruges på at lave NOTAM-besked, kigge risikovurdering igennem for testflyvning m.m.

Man behøver ikke at være medlem af UAS Denmark for at leje luftrummet – Det kan gå direkte gennem SDU.

Evt.

Der kom enkelte spørgsmål fra salen

Der blev spurgt ind til et ”ingen drone-skilt” ud fra Rosenborg Slot. Der var bekymring om befolkningen kunne tro at man gerne må flyve droner uden for dette område, selvom det ikke er lovligt.

Klavs Andersen svarer at det er lodsejers ret at sætte sådan et skilt op på sin grund. TBST regulerer hvad der sker i luften, og lodsejer regulerer hvad der sker på jorden.

Der blev spurgt om onlineuddannelsen til dronetegn også gav ret til de eksisterende dronebevis regler.

Klavs Andersen svarede at Dronebevis ikke er det samme som Dronetegn, og der stadig skal gennemgås en uddannelse på en godkendt droneskole for at få donebevis.

Der blev udtrykt bekymring for om elever som har gennemgået en dronebevis-uddannelse har den fornødne viden, fordi flere stiller banale spørgsmål på diverse facebooksider, hvor de bør have den fornødne viden efter at have gennemgået en dronebevis-uddannelse.

Sylvester Nielsen fra MyDroneAcademy bekræfter at MyDroneAcademy har samme bekymring, og forklarer at der bør strammes op på reglerne, således at der ikke kan opnås et Dronebevis ved at deltage på en 2-dags uddannelse hvor man lærer at namedroppe for at bestå teoriprøven..

Christian Wiggers fortæller også at han synes 2 dage er for lidt til at man uden kendskab til dronen kan erhverve sig et Dronebevis. Under dispensationsordningen skulle man udfylde en driftshåndbog hvilket gjorde at eleven blev nødt til at forholde sig til emnet.

Klavs Andersen forklarede at flere på den gamle dispensationsordning blot kunne hyre en konsulent til at udarbejde en driftshåndbog, uden selv at skrive den eller kigge i den, hvorfor dette umiddelbart var nemmer end en uddannelse hvor man skal bestil en teoriprøve.

Der blev kort debateret frem og tilbage omkring droneskolernes rolle, uddannelse m.m. og Klavs Andersen sluttede af med at bekræfte, at alle droneskoler over det næste års tid få et tilsyn.

Slutbemærkning til referatet: Har du tilføjelser/rettelser eller andet til referatet, kan du skrive til os på info@mydroneacademy.com

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar