Handelsbetingelser

Her kan du læse vores handelsbetingelser for køb af droenbevisuddannelsen m.m. på www.mydroneacademy.com. Når du handler hos os, er alle køb omfattet af dansk lovgivning. Har du spørgsmål, så kontakt os gerne. 

 

 

 

 

Uddannelser og kurser

MyDroneAcademy tilbyder både uddannelser og kurser (under ét benævnt ”kurser”) leveret som klasserumskurser, onlinekurser eller begge dele. Disse handelsbetingelser gælder alle MyDroneAcademy’s kurser i det det er tydeligt oplyst, hvis der er særlige betingelser for onlinekurser.

Tilmelding

Tilmelding til alle MyDroneAcademy’s kurser kan foretages:

  • Online på mydroneacademy.com
  • På telefon 69154060
  • Via e-mail til info@mydroneacademy.com

Din tilmelding er ikke gyldig før du har betalt og din tilmelding er bekræftet af os. Din tilmelding kan afvises, hvis du/deltageren ikke lever op til kursusprofilen og/eller de adgangskrav, som fremgår af kursusbeskrivelsen. Det er dit ansvar, at du/deltageren opfylder kursets adgangs- og erfaringskrav.

Betaling

Kursusprisen fremgår af kursusbeskrivelsen og dækker det i kursusbeskrivelsen nævnte. Der må påregnes ekstra udgifter til gebyrer til Trafik-, Bygge og Byggestyrelsen for anerkendelse af merit mv., samt evt. leje af udstyr til den praktiske prøve.  Omkostninger til eksempelvis transport, overnatning og andre omkostninger, der ikke er inkluderet i kursusbeskrivelsen, påhviler dig. Med mindre andet er aftalt er det ikke muligt at deltage på kurset før betaling (inkl. transaktionsomkostninger) er gennemført. Betalingen trækkes på det oplyste betalingskort umiddelbart efter tilmeldingen. 

Fortrydelse

Tilmeldinger er bindende og kan ikke fortrydes, da du umiddelbart efter tilmeldingen – altså inden selve kurset - får adgang til kursusmateriale m.m. Du giver med andre ord afkald på en evt. fortrydelsesret.

Holdskifte 

Det er gratis at skifte hold indtil 3 dage før kursusstart. Mindre end 3 dage før kursusstart kan du skifte hold mod et gebyr på kr. 500 ekskl. moms. Hvis du ønsker at skifte hold, skal du kontakte os via info@mydroneacademy.com eller på telefon 69154060.

Din aflysning

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus, skal du hurtigst muligt sende os en skriftlig aflysning via info@mydroneacademy.com. Kursusprisen refunderes ikke ved aflysning og købet kan ikke fortrydes, men ved aflysning senest 14 dage før kursusstart tilbydes du en ledig plads på et senere hold. Alternativt kan du overdrage kurset til en anden deltager. Du kan ikke aflyse onlinekurser, da du selv bestemmer hvornår de gennemføres.

Vores aflysning

MyDroneAcademy forbeholder sig ret til, indtil 2 dage før kursusstart, at aflyse et kursus. I tilfælde af aflysning bliver alle tilmeldte kontaktet og hvis muligt, tilbudt alternative kursustidspunkter. Hvis dette ikke er muligt, tilbagebetales den fulde kursuspris. Der ydes ikke anden kompensation. MyDroneAcademy forbeholder sig ret til at lukke for adgangen til onlinekurser i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse, opdatering af software, nedbrud m.m. Har du købt en tidsbegrænset adgang til onlinekurser forlænges din periode med den tid, onlinekurset ikke har været tilgængeligt for dig. Der ydes ikke anden kompensation.

Tryghedsgaranti

MyDroneAcademy’s Tryghedsgaranti inkluderer kvalitets-, tilfredsheds-, beståelses- og prisgaranti. Det betyder, at:

  • Du kan under kurset kræve, at få den fulde kursuspris refunderet hvis du ikke er tilfreds med forløbet. Eneste krav er, at du giver os besked inden du påbegynder den teoretiske eller praktiske prøve. For onlinekurser gælder desuden, at MyDroneAcademy forbeholder sig ret til, at du gennemfører onlinekurset under MyDroneAcademy’s vejledning før du kan kræve kursusprisen refunderet.
  • Hvis du ikke består en teoretisk prøve første gang, har du uden yderligere betaling ret til op til 2 omprøver. Hvis du ikke består en praktisk prøve første gang, har du uden yderligere betaling ret til 1 omprøve og kan tilkøbe endnu 1 omprøve for kr. 1.500 ekskl. moms. Tidspunkter for omprøver fastsættes af MyDroneAcademy.
  • Hvis du mod forventning finder et identisk kursus hos et andet godkendt uddannelsessted, får du et tilgodebevis på prisdifferencen + kr. 300,- for din ulejlighed. Eneste betingelse er, at du sender os dokumentation inden kursusstart.

Vi gør vores bedste for, men kan ikke garantere, at opfylde særlige behov i forbindelse med f.eks. fødevareallergier. Har du særlige behov, bedes du informere os via info@mydroneacademy.com i god tid før kursusstart.

Prøveaflæggelse

Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen stiller krav om, at vi validerer din identitet. Derfor skal du medbringe pas eller kørekort ved kursusstart samt til både teoretisk og praktisk prøve, da kurset og/eller prøven ellers ikke kan gennemføres. Kun lommeregner og den af MyDroneAcademy udleverede låste iPad må anvendes ved aflæggelse af teoriprøve. Noter, lærebøger og lignende hjælpemidler må IKKE benyttes. Overtrædelse heraf medfører bortvisning, jf. gældende prøvevejledning fra Trafik-, Bolig- og og Byggestyrelsen. Den af MyDroneAcademy udleverede iPad overvåges og fjernstyres af MyDroneAcademy’s personale. Den teoretiske del af dronebevisuddannelsen afsluttes med en multiple-choice prøve med 30 spørgsmål, som er godkendt af Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen. Prøverne afvikles i henhold til Trafik-, Bygge- og Byggestyrelsens aktuelle prøvevejledning for området. For at bestå den teoretiske prøve skal mindst 24 spørgsmål besvares korrekt. Består eleven ikke den teoretiske prøve, er det muligt at gennemføre omprøve, som ikke er identisk med en tidligere prøve. Består eleven ikke den teoretiske prøve efter i alt 3 forsøg, skal eleven gentage uddannelsen for kunne gå til ny teoretisk prøve. Dronebevis til kategori 1B og 2 stiller krav om praktisk flyveerfaring (uden for bymæssigt område) på mindst 15 vellykkede flyvninger på samlet mindst 3 timer inden for det seneste år. Dronebevis 1B og 2 afsluttes med en praktisk prøve, der afvikles i henhold til Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens prøvevejledning. Ønskes der dronebevis til natflyvning, skal der aflægges særskilt praktisk prøve heri. Den praktiske prøve kan først afvikles, når eleven har bestået den teoretiske prøve. For bevis til dronekategori 1B, 2 og natflyvning skal erfaringsgrundlaget tillige være opfyldt. Består eleven ikke den praktiske prøve, er det muligt at gennemføre en omprøve. Består eleven ikke en praktisk prøve efter i alt 3 forsøg, skal eleven gennemføre yderligere træning før nyt prøveforsøg.

Online prøveaflæggelse i forbindelse med lovpligtige onlinekurser kan inkludere overvågning af dig og din computer (eller anden enhed) under prøveaflæggelsen, samt registrering af hændelser under denne. Dette danner baggrund for en vurdering af hvorvidt prøven er gennemført jf. gældende prøvevejledning fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen og kan, hvis det ikke er tilfældet, medføre, at en bestået prøve diskvalificeres. Det er MyDroneAcademy’s eller Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens vurdering, der alene lægges til grund for en evt. diskvalificering.

Kursusmateriale

Uanset formatet, er ethvert materiale stillet til rådighed for dig af MyDroneAcademy ApS udelukkende til dit personlige brug. Du må ikke på nogen måde eller via noget medie kopiere, dele, printe eller distribuere materialet til andre. Materialerne stilles til din rådighed som de er og forefindes, og MyDroneAcademy ApS og/eller Drone Risk Management ApS garanterer på ingen måde, at du ved at følge materialerne eller et kursus opnår f.eks. de færdigheder eller myndighedsgodkendelser, du ønsker. MyDroneAcademy ApS og/eller Drone Risk Management ApS påtager sig intet direkte eller indirekte ansvar for nogen form for direkte eller indirekte tab eller skade på personer, udstyr, ejendom m.m. under og efter din træning, eller i forbindelse med dit brug af materialet. Du er altså med andre ord altid selv ansvarlig. Materialerne stillet til rådighed for dig er ophavsretligt beskyttet og ejes eksklusivt af MyDroneAcademy ApS og/eller Drone Risk Management ApS. Du må ikke opfordre, være årsag til eller tillade reverse engineering, demontering, de-kompilering osv. af materialerne. Du må heller ikke deaktivere eller omgå sikkerhedsforanstaltningerne tilknyttet materialerne. Såfremt du har købt et kursus med tidsbegrænset adgang til materialerne, ophører din ret til at bruge disse ved periodens udløb medmindre du på anden vis, eksempelvis via abonnement, har købt fortsat adgang hertil.

Tjenesteydelser

Tjenesteydelser omfatter eksempelvis assistance til ansøgning om tilladelser til flyvninger omfattet af bekendtgørelse om droneflyvning i bymæssigt område § 10, herunder hjælp til risikovurdering; behandling af merit, deltagelse i evt. sagsbehandling ift. Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen eller andre myndigheder, samt øvrige ad-hoc opgaver. Tjenesteydelser faktureres med kr. 1.250 ekskl. moms pr. påbegyndt time; ved større projekter dog efter tilbud.

Persondata

Vi behandler og sikrer dine persondata ifølge vores datapolitik.

Klagevejledning

Klage over aflagte prøver kan ske til Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen indtil 4 uger efter prøvens afholdelse.

 

.